Jdi na obsah Jdi na menu
 

workshop1.jpg

KARLOVARSKÝ KRAJ – Během měsíce září se na Sokolovsku uskuteční série workshopů na téma vzdělávání dětí. Semináře se uskuteční v Březové, Kraslicích a Teplé.

A kdo workshopy organizuje a čeho se konkrétně týkají? Prvním dubnem začala realizace 3 velkých projektů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. MAS Sokolovsko je nositelem 3 Místních akčních plánů, a to pro území obcí s rozšířenou působností Karlovy Vary, Sokolov a Kraslice. Místní akční plány, tzv. MAPy, jsou plánovací projekty pro aktivity vedoucí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání na školách a rozvoje potenciálu každého žáka. Důraz je zde kladen na partnerství, rozvoj a udržení dlouhodobé a efektivní komunikace aktérů působících ve vzdělávání na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Prostřednictvím MAPů má dojít k zajištění koordinovaného a strategického přístupu k plánování investičních a vzdělávacích aktivit a následnému zohlednění potřeb jednotlivých vzdělávacích subjektů při plánování dotačních výzev.

V rámci realizace projektů MAP jsou řešena témata jako předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství na ZŠ, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, smysluplné trávení volného času, apod. Tato témata jsou diskutována v pracovních skupinách, jejichž členy jsou zástupci škol (ředitelé, učitelé, vychovatelé), středisek volného času, rodičů, dalšího zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže, atd.

Základní filozofií projektu je komunikace a navázání širší spolupráce se všemi relevantními aktéry na území jednotlivých ORP. Probíhají různá komunitní setkávání, např. setkání ředitelů ORP Sokolov či ORP Karlovy Vary, projektový den v Kraslicích atd.

„Tímto bychom rádi oslovili vzdělavatele dětí, tedy pedagogy, vedoucí školních družin, vedoucí zájmových kroužků, odborníky a další zájemce o výše uvedená témata, aby se, v případě zájmu o aktivní podílení se na rozvoji vzdělávání v regionu, neváhali s námi spojit prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Zároveň uvítáme tipy na skvělé učitele, kteří při své práci používají zajímavé, inspirativní metody a byli by ochotni se o své umění podělit v rámci námi organizované stáže,“ uvedla Mgr. Zuzana Odvody z MAS Sokolovsko.

Termíny workshopů:

  • MAP ORP Sokolov: 7. 9. 2016 od 14,00 hodin v malém sále kulturního domu Březová
  • MAP ORP Kraslice: 8. 9. 2016 od 14,00 hodin v prostorách Kraslického Šneka
  • MAP ORP Karlovy Vary: 15. 9. 2016 od 14,00 hodin v Klášteře premonstrátů v Teplé v Hroznatově akademii – na tuto akci je nutné přihlásit se předem vyplněním dotazníku na  https://goo.gl/forms/UcMm2LM9lzZupQUp2

MAP ORP Karlovy Vary: Ing. Hendrichová, hendrichova@mas-sokolovsko.eu, 604 170 443

MAP ORP Sokolov a Kraslice: Mgr. Odvody, odvody@mas-sokolovsko.eu, 605 108 877

workshop3.jpg