Jdi na obsah Jdi na menu
 

9. 1. 2019

publicita.jpg

Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0009315

V loňském roce Místní akční skupina Sokolovsko (dále jen MAS) nově přidala do své strategie Operační program Životní prostředí. V rámci MAS tak bude nově možné žádat o dotace také do opatření Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES).

V rámci podopatření Sídelní zeleň budou moci žadatelé realizovat aktivity jako sázení stromů a keřů, zajistit jejich ošetření, pořídit mobiliář (lavičky, ptačí budky, odpadkové koše), vytvářet vodní prvky, zakládat trávníky, cesty, realizovat terénní úpravy ad. Výše dotace činí 60 % na projekt.  V podopatření Péče o životní prostředí – ÚSES bude možné zakládat biocentra či biokoridory, nebo zlepšovat jejich stávající stav. Výše dotace činí 100 % při zakládání a 80 % při zlepšení stávajícího funkčního stavu.

Způsobilými žadatele jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, v podoopatření ÚSES mimo výše uvedené ještě státní organizace a fyzické osoby nepodnikající.

V roce 2019 plánuje MAS Sokolovsko vyhlásit dvě výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétní období vyhlášení výzev bude od 28. 2. 2019 do 30. 9. 2019. V rámci vyhlášení výzev bude realizován také seminář pro případné žadatele.

Minimální způsobilé náklady obou podopatření činí 100.000,- Kč na jeden projekt, maximální způsobilé náklady činí u Sídelní zeleně 3.000.000,- Kč a u podopatření ÚSES 1.800.000,- Kč.

V případě zájmu o podání žádosti o dotaci přes MAS Sokolovsko je kontaktní osobou Mgr. Anna Maria Schröcková, schrockova@mas-sokolovsko.eu, +420 731 565 046.